Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sú obchodnými podmienkami obchodnej spoločnosti Stromiii, s.r.o., so sídlom Podlesná 28, 900 91 Limbach, IČO: 52 924 688, zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 143407/B („predávajúci“), ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi predávajúcim a kupujúcim („kupujúci“) prostredníctvom elektronického objednávkového formulára predávajúceho („zmluva“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

1.2.      Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.stromiii.sk („webstránka“).

1.3.      VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, pričom takéto právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo individuálne uzavretou zmluvou.

2. Registrácia

2.1.      Kúpu tovaru z webstránky predávajúceho môže kupujúci vykonať ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ. Výhodou registrácie je, že kupujúci nemusí pri každej objednávke opakovane zadávať svoje osobné údaje a adresu na doručovanie. Registrovať sa môže osoba, ktorá je staršia ako 16 rokov.

2.2.      Kupujúci sa môže registrovať prostredníctvom registračného formulára na webstránke („registračný formulár“). Je potrebné, aby kupujúci v registračnom formulári uviedol všetky v ňom uvedené údaje, teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie objednaného tovaru a vytvoril si prihlasovacie heslo. Informácie zadané kupujúcim v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.

2.3.      Predávajúci má právo overiť si akékoľvek údaje, ktoré kupujúci uvedie v registračnom formulári. Ak predávajúci zistí, že kupujúcim zadané údaje v registračnom formulári sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, prípadne, že kupujúci účet nevyužíva po dobu viac ako 24 mesiacov alebo poruší svoje povinnosti alebo práva zo zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo vykonať deaktiváciu užívateľského účtu.

3. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

3.1.      Po výbere tovaru na webstránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ bude kupujúci presmerovaný do objednávkového formulára („objednávkový formulár“). Kupujúci v objednávkovom formulári uvedie všetky údaje (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru). V prípade, ak je kupujúci registrovaným zákazníkom, je potrebné, aby sa prihlásil.

3.2.      Po voľbe spôsobu doručenia a platby bude kupujúci presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté všetky údaje objednávky. V prípade, ak sú všetky zadané údaje správne, kupujúci objednávku odošle stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

3.3.      Po odoslaní objednávky predávajúci doručí kupujúcemu, na ním zadaný e-mail, potvrdenie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol odoslaný na doručenie.

3.4.      Objednávku, ako aj zmluvu, predávajúci archivuje najmenej po dobu 5 rokov, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem prípadu ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov).

3.5.      Tovar kúpený prostredníctvom webstránky predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si kupujúci objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií predávajúci usúdi, že kupujúcim objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo objednávku zrušiť.

4. Cena tovaru

4.1.      Kúpna cena tovaru je uvedená na webstránke ako konečná cena, t.j. vrátane prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za dopravu, poplatky za platbu na dobierku, poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré kupujúcemu budú osobitne oznámené pred odoslaním objednávky.

4.2.      Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých konečná výška bude predávajúcemu oznámená pred odoslaním objednávky.

4.3.      Kupujúci týmto berie na vedomie, že v prípade, ak je na webstránke uvedená cena za tovar, ktorá je celkom zjavne chybná, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, a to aj potom, ako bol kupujúcemu doručený potvrdzujúci e-mail. V takomto prípade bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať o vzniknutej situácii. O celkom zjavnú chybu v uvedenej cene pôjde napríklad v prípade, ak:

a)         cena tovaru je zjavne nesprávna (nezohľadňuje nákupnú cenu),

b)        v cene tovaru chýba alebo je navyše číslica alebo je posunutá desatinná čiarka.

4.4.      V prípade pochybností o výške ceny tovaru, predávajúci žiada kupujúceho, aby ho bezodkladne kontaktoval a predávajúci kupujúcemu správnosť ceny potvrdí. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP.

4.5.      V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, alebo vráti tovar zakúpený v akciovej cene, so zľavou alebo s využitím akéhokoľvek kupónu, takúto akciu, zľavu alebo kupón nie je možné použiť na zakúpenie ďalšieho tovaru, ak už predávajúci akciu alebo zľavu neposkytuje alebo ak platnosť kupónu vypršala.

5. Platobné podmienky

5.1.      Cenu tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace s kupujúcim zvoleným spôsobom platby alebo doručenia, môže kupujúci na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

a)         bezhotovostne platbou kartou,

b)        v hotovosti pri prevzatí tovaru na mieste doručenia (dobierka),

c)         bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal.

5.2.      Kúpna cena je splatná:

a)         odoslaním objednávky v prípade, ak si kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1. a) a 5.1. c), pričom kupujúceho povinnosť uhradiť kúpnu cenu je splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, alebo

b)        pri prevzatí tovaru v prípade, ak si kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1. b)

5.3.      Faktúra za tovar bude vystavená až potom, ako kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru a bude mu doručená spolu s tovarom.

6. Podmienky dodania tovaru

6.1.      Predávajúci doručí kupujúcemu tovar prostredníctvom spoločnosti určenej v objednávkovom formulári („doručovateľ“).

6.2.      Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bude kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky, nie však skôr, ako bude na účet predávajúceho pripísaná kúpna cena v prípade, ak je táto uhrádzaná podľa článku 5.1. a) alebo 5.1. c).

6.3.      Na webstránke pri jednotlivých tovaroch predávajúci uvádza orientačné termíny dodania, ktoré nie sú záväzné, avšak tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 30 dní. Pri plnení objednávky môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania kupujúcim objednaného tovaru. O zmene termínu dodania bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať, pričom právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté.

6.4.      Kupujúci je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke v čase dohodnutom medzi kupujúcim a doručovateľom a za podmienok určených doručovateľom.

6.5.      Predávajúci si vyhradzuje právo nepreposielať kupujúcemu opakovane ním neprevzatý tovar (okrem prípadov podľa 6.6.), prípadne tovar, ktorý kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevzal, napriek tomu, že doručovateľ postupoval v súlade s termínom dodania. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme ani pri opakovanom doručení, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.

6.6.      Ak je tovar kupujúcemu doručený v porušenom alebo poškodenom obale, predávajúci žiada kupujúceho, aby tovar od doručovateľa nepreberal a bezodkladne predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle alebo e-mailom (viď 12.1.).

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1.      Kupujúci má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky až do uplynutia 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru.

7.2.      Právo odstúpiť od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť listom na adresu alebo e-mailom (viď 12.1.), pričom kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde TU.

7.3.      Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu (viď 12.1.) alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol najneskôr v 14. deň tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci.

7.4.      Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať aj vrátenie tovaru, ktorý

a)         nie je v originálnom obale,

b)        je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky,

c)         z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky alebo ochranné prvky,

d)        je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii.

7.5.      Platby, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal predávajúci, kupujúcemu vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako kupujúci doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom ak:

a)         kupujúci cenu tovaru uhradil bezhotovostne podľa článku 5.1. a) alebo 5.1. c), kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak kupujúci písomne nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet, alebo

b)        kupujúci cenu tovaru uhradili na dobierku podľa článku 5.1. b), kúpna cena bude kupujúcemu vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy alebo predávajúceho o ňom informuje.

7.6.      Platby, ktoré má predávajúci vrátiť kupujúcemu podľa článku 7.5. predávajúci zníži o:

a)         dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho), 

b)        sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku 7.4.

7.7.      Ak v zmysle týchto VOP a zákona kupujúci odstúpi od zmluvy platne, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, ak taká existuje.

7.8.      Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením tovaru, ak nastane taká skutočnosť mimo vplyvu predávajúceho, že nebude možné kupujúcemu dodať objednaný tovar za podmienok stanovených v objednávke a/alebo v týchto VOP. O tejto skutočnosti bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na e-mail a/alebo telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávkovom formulári.

7.9.      V lehote 14 dní po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, prijal.

8. Záruka a reklamácie

8.1.      Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar kupujúci prevezme. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

8.2.      Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

a)         mechanickým poškodením tovaru kupujúcim,

b)        použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

c)         iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

d)        poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami,

e)        poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

f)         poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

g)         neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,

h)        úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba.

8.3.      Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené používaním.

9. Reklamácie

9.1.      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese (viď 12.1.). Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu:

a)         faktúru za tovar,

b)        reklamačný formulár, ktorého vzor kupujúci nájde TU

9.2.      Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentami a informáciami podľa článku 9.1. začne predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie kupujúceho. Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré kupujúci označil v reklamačnom liste.

9.3.      Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 9.1. a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.4.      Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie kupujúceho:

a)         ak ide o odstrániteľnú vadu:

–          predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni, alebo

–          vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť kupujúceho vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, alebo

–          vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b)        ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:

–          predávajúci tovar vymení, alebo

–          kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

c)         ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

V prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.

9.5.      Ak reklamáciu tovaru kupujúci uplatní:

a)         počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu kupujúceho zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od kupujúceho nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie,

b)        po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, kupujúci môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.6.      Predávajúci týmto kupujúceho riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (viď. 9.4.). Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

9.7.      Kupujúci týmto berie na vedomie, že obrázky a fotky tovarov na webstránke, sú ilustračné a v skutočnosti sa môže tovar líšiť od ilustračných obrázkov.

9.8.      O vybavení reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. Ochrana osobných údajov

10.1.    Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci spracovávať za podmienok stanovených v zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú stanovené TU. Kupujúci týmto berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

11. Riešenie sporov

11.1.    Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,

že predávajúci porušili jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však predávajúci kupujúcemu, aj napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.2.    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

12. Kontaktné údaje 

12.1.    Kontaktné údaje Predávajúceho: Stromiii, s.r.o., so sídlom Podlesná 28, 900 91 Limbach, IČO: 52 924 688, email info@stromiii.sk, tel. č.: ‭+421 905 919 910‬.

12.2.    Kontaktné údaje orgánu dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72

13. Všeobecné ustanovenia

13.1.    Tieto VOP nadobúdajú voči kupujúcemu účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.

13.2.    Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP. Na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.

13.3.    Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Na ustanovenia týchto VOP sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.