Zásady ochrany osobných údajov

Stromiii, s.r.o., so sídlom Podlesná 28, 900 91, IČO: 52 924 688, zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 143407/B, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.stromiii.sk (webstránka“) vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto zásady spracovania osobných údajov („zásady“) obsahujú informácie o tom, aké osobné údaje sú v súvislosti s webstránkou zhromažďované a akým spôsobom ďalej používané.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („nariadenie“).

1. Základné pojmy

 • Subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú („zákazník“).
 • Správcom je spoločnosť Stromiii, s.r.o. ako prevádzkovateľ webstránky.
 • Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi, pričom identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity („údaj“).
 • Účelom spracovania osobných údajov je dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, riešenie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov.
 • Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradzovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a s cieľom lepšieho zamerania marketingových aktivít. Ak si prehliadate našu webovú stránku, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

2. Kategórie osobných údajov

Správca spracováva nasledujúce osobné údaje, resp. kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívaní našich služieb

3. Pôvod osobných údajov

Spracovávame údaje, ktoré nám odovzdáte pri objednávke, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletter, ide najmä o:

 • identifikačné a adresné údaje
 • elektronické kontaktné údaje
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom

Údaje, ktoré získavame automaticky v prípade ak si zákazník prehliada webstránku, ide najmä o:

 • cookies
 • webstránka, z ktorej ste sa dostali na našu webstránku
 • IP adresa
 • dátum prístupu a doba prístupu
 • vyhľadávacie otázky
 • kód odpovede http a https
 • prenášané skupiny dát
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača

4. Dôvod spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu

 • Účel – pre naplnenie účely zmluvy spracovávame Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.
 • Právny základ – Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi správcom a zákazníkom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.
 • Doba uloženia – doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu.

Správa zákazníckych účtov

 • Účel – Vaše údaje používame na správu Vašich otázok a riešenie podnetov. Zároveň Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti. Vaše údaje používame zároveň aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail alebo SMS s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili, a prípadne Vám ponúknuť určitú výhodu.
 • Právny základ – spracovanie osobných údajov pre účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné. Bez súhlasu so spracovaním e-mailovej adresy by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Doba uloženia – doba uloženia údajov je učená dobou trvania Vášho súhlasu.

Zasielanie obchodných oznámení – Newsletter

 • Účel – zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom e-mailu alebo SMS zasielame novinky o našich službách. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v pätičke každej odosielanej správy.
 • Právny základ – spracovanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky našich služieb je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez nej by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Doba uloženia – doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu.

Zlepšovanie kvality služieb

 • Účel – v súvislosti s prehliadaním našej webovej stránky spracovávame informácie o návštevnosti, počte prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na našu webovú stránku, čas strávený na stránkach. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme (medzi takéto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, dĺžka Vašej návštevy).  Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našej webovej stránke alebo v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a podobné nástroje, pričom tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webstránky, sledovať efektivitu reklám.
 • Právny základ – spracovanie osobných údajov pre účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti webstránky a vášho správania na webstránke je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným zaujmem na priamom marketingu. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate webstránku.
 • Doba uloženia: doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies.

Účtovné a daňové účely

 • Účel – spracovanie osobných údajov pre účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením zákonných povinností.
 • Právny základ – spracovanie takýchto údajov určuje príslušná účtovná a daňová legislatíva.
 • Doba uloženia – osobné údaje pre účtovné a daňové účely spracovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi.

5. Sprístupnenie osobných údajov

Osobné údaje sú sprístupnené obchodným partnerom, ktorí umožňujú fungovanie webovej stránky, prepravy či akékoľvek kvalitnejšie poskytovanie našich služieb. Títo partneri sú oprávnení uskutočňovať spracovanie Vašich údajov  na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely ako tie, pre ktoré sme im ich sprístupnili. Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov:

 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
 • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
 • poskytovatelia analytických služieb,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí,
 • poskytovatelia právnych služieb, advokáti

6. Spôsob spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané automatizovane aj manuálne. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7. Práva subjektov

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môžeme vybavenie žiadosti odmietnuť.

Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.

Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu alebo doplnenie uskutočníme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale len o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely splnenia úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Prípadná sťažnosť sa podáva u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: + 02/323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.

8. Osobné údaje o maloletých

Naša webstránka nie je určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, uskutočníme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo nerýchlejšie vymazali.

9. Všeobecné ustanovenia

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môžeme žiadosť odmietnuť.